IELTS listening (phần 2)

Mình note lại từ IELTS listening lesson 2 trên web ielts-simon.com. Phần này, thầy Simon đưa ra một số ví dụ và cách làm. Mình note các điều mà thầy lưu ý học viên khi thầy đang hướng dẫn cách làm.

Gap- fill (basic information): điền các thông tin cơ bản (names, addresses, dates, times, numbers)
– fill in a name and/ or a number
– vấn đề spelling (chính tả) rất quan trọng

Gap-fill in a diagram:
– trong phần này, người nghe sẽ có thể khó phán đoán vị trí của speaker ở trong diagram để có thể xác định hướng đi. Tip ở đây là bạn hãy đi theo thứ tự câu hỏi, từ câu đầu tiên sẽ là gần điểm bắt đầu, rồi tiếp tục đi đến các câu hỏi tiếp theo, đó sẽ là thứ tự mà speaker sẽ nói trong bài.
– không cần lo lắng về việc viết hoa trong bài thi ielts, quan trọng là chính tả (spelling)

Gap-fill (section 4) liên quan đến academic topic
– đọc câu hỏi, gạch chân key words, đoán dạng từ loại (parts of speech) có thể điền trong chỗ trống đó
– chú ý nghe synonyms

Matching:
– nội dung nghe cũng sẽ đi theo thứ tự của các câu hỏi

Multiple choice:
– có rất nhiều thông tin để đọc và nghe nên bạn cần tranh thủ đọc ở phần break và gạch chân các key words để bạn có thể tập trung hơn khi nghe
– chú ý nghe synonyms

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required