thân thiện với môi trường

Chắc cũng phải từ năm 2017 gì đó mình bắt đầu chú ý đến vấn đề rác thải và điều chỉnh việc làm sao để giảm rác thải, sống thân thiện với môi trường, và mình bắt đầu bằng việc phân loại rác ở nhà.…